ADMICRO

Cho hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} + 3\). Kết luận nào sau đây đúng?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO