Trong Access, khi tạo liên kết giữa các bảng, thì :

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án