Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là :

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án