Điều kiện cần để tạo được liên kết là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án