Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án