Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:

(1) Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính (trường khóa làm khóa chính)

(2) Chọn các tham số liên kết

(3) Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết

(4) Mở cửa sổ Relationships

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án