Sắp xếp các thao tác sau đây theo trình tự các bước để tạo liên kết giữa các bảng là:

1. Chọn Tool\Relationships…

2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng

3. Đóng hộp thoại Relationships/ Yes để lưu lại

4. Chọn các bảng sẽ liên kết

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án