Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa. Thao tác tiếp theo nào sau đây là sai?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án