Tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án