Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện: 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án