ADMICRO

Tìm x, y, z biết \(\frac{x}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4};x + y + z = 24\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO