ADMICRO

Một công ti xuất khẩu hàng thủy sản đã thi về số tiền trong hai tháng 7 và 8 tỉ lệ với các số 5 và 6. Tìm số tiền mà công ti thu về mỗi tháng, biết số tiền thu được trong tháng 7 ít hơn trong tháng 8 là 5 triệu USD.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO