ADMICRO

Tìm x, y, z biết \(\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z}{{ - 4}};x + y + z = 7.\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO