ADMICRO

Tìm ba số x, y, z biết x, y, z tỉ lệ với 11;-3;-4 và tổng của chúng bằng 8.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO