ADMICRO

Tìm x, y, z biết: \({x \over 3} = {y \over 8} = {z \over 5}\) và \(x + y - z = 30\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO