ADMICRO

Giá trị của \(\begin{array}{l} D = \frac{4}{9}:\left( {\frac{1}{{15}} - \frac{{10}}{{15}}} \right) + \frac{4}{9}:\left( {\frac{2}{{22}} - \frac{5}{{22}}} \right) \end{array}\) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO