ADMICRO

Thực hiện phép tính \( - 1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{4} \) ta được kết quả:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO