ADMICRO

Thực hiện phép tính \( \left( {\frac{{ - 5}}{{11}}} \right) \cdot \frac{7}{{15}} \cdot \left( {\frac{{11}}{{ - 5}}} \right) \cdot ( - 30)\) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO