ADMICRO

Chọn kết luận đúng về giá trị của biểu thức \( E = \frac{2}{3}{x^2}{y^3}:\left( {\frac{{ - 1}}{3}xy} \right) + \frac{{2x(y - 1){{(y + 1)}^2}}}{{(y + 1)}}(x \ne 0,y \ne 0,y \ne - 1)\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO