ADMICRO

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị f '(x) như hình vẽ

Hàm số \(f\left(x^{2}\right)\) đồng biến khoảng nào dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO