ADMICRO

Biểu thức J = x2 – 8x + y2 + 2y+ 5 có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK