ADMICRO

Tính giá trị của các biểu thức \({x^3} - {x^2}y + \frac{1}{3}x{y^2} - \frac{1}{{27}}{y^3}\) tại x=2 và y=3

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO