ADMICRO

Kết quả của \(\left( {{{5.9}^2} + {3^5} - {{2.3}^3}} \right):{3^2}\) là 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO