ADMICRO

Hỏi hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên R?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK