ADMICRO

Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK