ADMICRO

Giá trị của biểu thức \(\begin{array}{l} {x^3} - 9{x^2} + 27x - 27 \end{array}\) tại x=-4 là

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO