ADMICRO

Cho x-y=5. Giá trị của biểu thức \(\begin{aligned} & x^{3}-3 x y(x-y)-y^{3}-x^{2}+2 x y-y^{2} \end{aligned}\) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK