ADMICRO

Biết (H) là đa diện đều loại {3;5} với số đỉnh và số cạnh lần lượt là aa và bb. Tính a−b.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO