ADMICRO

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK