ADMICRO

Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK