ADMICRO

Tìm y biết \(\frac{7}{{3 + 4y}} = \frac{{ - 2}}{9}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO