ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{x + 3}}{5} = - \frac{1}{6}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO