ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{2x + 3}}{4} = \frac{1}{5}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO