ADMICRO

Từ 4 số: 1,5; 2; 3,6; 4,8, ta có tỉ lệ thức:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO