ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{5}{x} = \frac{{15}}{{24}}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO