ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{x - 3}}{{x + 5}} = \frac{5}{7}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO