ADMICRO

Tìm x biết \(\begin{array}{l} \frac{x}{{ - 3}} = \frac{{ - 12}}{5} \end{array} \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO