ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{x - 1}}{{3x + 2}} = 2\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK