ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{0,2}}{2} = \frac{{ - 8}}{x}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO