ADMICRO

Có thể lập được bao nhiêu tỉ lệ thức từ các số sau: 5; 25; 125; 625

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO