ADMICRO

Tìm x biết \( \frac{{x - 1,2}}{3} = \frac{4}{5}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO