ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{4 - x}}{{30}} = \frac{{27}}{{ - 5}}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO