ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{4}{x} = \frac{x}{9}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO