ADMICRO

Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO