ADMICRO

Tìm z biết \(\frac{{ - 6z + 4}}{{ - 9}} = \frac{{ - 2}}{9}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO