ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{5}{{11}} = \frac{{3 - x}}{3}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO