ADMICRO

Tìm số hữu tỉ x biết rằng \( \frac{x}{{{y^2}}} = 2;\frac{x}{y} = 16(y \ne 0)\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK