ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{x}{{49}} = \frac{3}{7}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK