ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{ - 3}}{4} = \frac{{x - 3}}{5}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO