ADMICRO

Chọn câu sai:

Từ tỉ lệ thức \(\dfrac{5}{8} = \dfrac{{35}}{{56}}\)  ta có các tỉ lệ thức sau:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO